Köpvillkor/Terms and conditions

KÖPVILLKOR BUBBLISAR

(Scroll down for English)

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på www.facebook.com/bubblisar 


Bubblisar är en liten enskild firma; organisationsnummer 630807-6642, adress c/o Tim Kvick, Stenbäcken 112, 69191 Karlskoga, Sverige

VIKTIGT OM DINA PERSONUPPGIFTER

Från och med den 25 maj 2018 ersätter GDPR (General Data Protection Regulation) den svenska personuppgiftslagen. GDPR är ett omfattande regelverk för hur vi som e-handlare får behandla dina personuppgifter. 

I och med att du handlar hos oss så godkänner du vår behandling av dina personuppgifter. 
Vi samlar bara in nödvändig information för att kunna fullgöra vårt åtagande till dig. 
Vi delar inte ut dina uppgifter till tredje part om det inte krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande till dig (exempelvis så får postnord/schenker dina uppgifter för att kunna skicka hem varan till dig) och för att möta ställda lagkrav på bokföring. 
Vi sparar bara den information som krävs enligt lag och för att kunna ge så bra service som möjligt. 


Har du frågor kring dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@bubblisar.com.

1. Köp 

Vid beställning träffas avtal om köp först när Bubblisar bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas direkt efter att beställning mottagits. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Ett leveransmail skickas samtidigt som varan lämnar lagret. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. Bubblisar har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har mottagits från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år och Bubblisar måste kunna fastställa kundens bostadsadress. 

2. Priser

Bubblisar är sjukvårdsprodukter och är momsbefriade inom Sverige. Vid export till andra länder kan kostnader tillkomma enligt respektive lands regelverk. . 

3. Frakt 

Fraktkostnader tillkommer men uppnås en viss beloppsgräns är frakten fri. Inga expeditionskostnader tillkommer. Du ser fullständig fraktkostnad i kassan. 

4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

4.1 Kortbetalning
Vi använder STRIPE för säkra kortbetalningar. Ditt kort måste vara öppnat för "säker internethandel". Läs mer om STRIPE här: http://www.stripe.com/

4.2 Faktura genom HIPS checkout - kommer snart! 

4.3 Swish genom HIPS checkout - kommer snart

5. Leveranser

Beställningar som görs före klockan 15.00 på helgfri vardag behandlas samma dag och levereras normalt inom 1-2 dagar inom Sverige.

Vi reserverar oss för att samtliga lagervaror blir slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden. Kunden har alltid rätt att häva köp utan kostnad om inte varan finns i lager. Paketen levereras inom Sverige av Schenker eller annan transportör till utlämningsställe eller skickas som post med Postnord. I det senare fallet upphör Bubblisars ansvar när paketet är scannat vid brevlådan. 

6. Leveransförseningar 

Ibland uppstår leveransförseningar från våra leverantörer utom vår kontroll. Det kan till exempel ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss eller problem i tillverkningsprocessen. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.  

7. Transport 

Bubblisar ansvarar för transport till dig som kund. Se punkt 5. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss. 

8. Skadade varor 

När du får dina varor är det viktigt att du kontrollerar din beställning direkt.  Har du mottagit en felaktig eller skadad vara, kontakta oss så snart som möjligt; helst via PM på www.facebook.com/bubblisar eller i andra hand mail info@bubblisar.com .

9. Ångerrätt och öppet köp

Privatkunder har enligt distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt. Detta innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Återsänd vara måste vara oanvänd, dvs ej provad, och i sin originalförpackning. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten. 

Du har även bytesrätt inom 30 dagar från det att du beställt varan. Detta gäller även provade produkter.


10. Återbetalningar 

Återbetalning sker via STRIPE. Summan återbetalas alltid till samma konto som använts vid köpet och snarast möjligt från det att vi har mottagit och godkänt returen.

11. Reservationer 

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan. 

12. Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall Bubblisar. Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.   

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. 

Personuppgiftsansvarig: Tim Kvick. 

13. Ej uthämtat paket

Om ditt paket anländer till ett utlämningsställe skickas en avisering via e-post eller sms till dig. Du som kund är ansvarig för att det mobilnummer, den adress och den e-postadress du angivit är korrekta. 
Om du inte hämtar ut ditt paket så debiteras du en administrativ avgift på 250 kr. 

14. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. 

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om konsumentköplagen och distansavtalslagen mm. 
http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/

Som konsument kan du även vända dig till EU för att få hjälp med konfliktlösning när du handlat på nätet.
Länk: ec.europa.eu/odr

Då kommer du till:
"European Commission official website

The Online Dispute Resolution website is an official website managed by the European Commission dedicated to helping consumers and traders resolve their disputes out-of-court."


TERMS AND CONDITIONS BUBBLISAR

If you have any questions regarding our conditions, the easiest way to reach us is at www.facebook.com/bubblisar

Bubblisar is a small sole trader; company registration number 630807-6642, address c/o Tim Kvick, Stebäcken 112, 691 91 S-Karlskoga, Sweden

IMPORTANT CONCERNING PERSONAL DATA

As of the 25:th of May 2018 GDPR (General Data Protection Regulation) is replacing the Swedish personal data act. GDPR is substantial regulations concerning how all of us dealing in e-commerce are allowed to handle your personal data.

By shopping at our e-store you approve of the way that we treat you personal data.

We only collect necessary information to be able to fulfil our commitment to you.

We do not share your personal data with a third party, unless necessary to fulfil our commitments to you (for example the messenger service delivering the goods to you) and to keep up with what the law demands in bookkeeping.

Do you have any questions regarding the handling of your personal data, please contact us at info@bubblisar.com.

 1. Purchase

When an order is placed, an agreement is not in place until Bubblisar has confirmed the order by an order confirmation. An order confirmation is sent immediately after the order is received. If the delivery time of the order is changed, the customer will be notified as quickly as possible. An e-mail confirming the delivery will be sent when product leaves the warehouse. You always have the right to cancel the order free of charge until the product is sent. Bubblisar owns and have the right to reclaim all products until complete payment is received from the customer. To shop from Bubblisar you have to be 18 years old and Bubblisar must be able to determine the customer’s home address.

 1. Prices

Bubblisar are health care products and are free from VAT in Sweden. When exported to other countries, fees might be added according to each country’s regulations.

 1. Shipping fees

Shipping fees will be added, but from a certain amount the shipping is free of charge. No handling fees will be added. You will see complete shipping costs at the checkout.

 1. Payment options and conditions

4.1 Credit or debit card
We use STRIPE for secure payments by card. Your card has to be cleared for “secure internet shopping”. More information about STRIPE is found here: http://www.stripe.com/

4.2 Invoice through HIPS checkout – coming soon! 

4.3 Swish through HIPS checkout – coming soon!

 1. Deliveries

Orders placed before 3pm on a business day are taken care of the same day and are normally delivered in 1-2 business days within Sweden.

In case we are out of stock of a specific product before the website is updated, the customer will be notified of the estimated time of delivery. The customer always has the right to cancel an order if the product is not in stock.

The packages are delivered by the postal service or another carrier to place of delivery or are sent by mail.

 1. Delayed deliveries

Delays in deliveries from our suppliers can arise beyond our control. For example when a supplier can’t fulfil delivery commitments or when there is problems in the manufacturing process. Should this occur we would not compensate for any inconvenience it may have caused. You can always rely on that we will notify you in case a delivery is delayed. The customer always has the right to cancel an order if the product is delayed.

 1. Shipping

  Bubblisar is responsible for shipping to the customer. You and the haulage contractor are responsible for returning products and any damage that may be caused to them.

  8. Damaged goods

  When you receive your order it’s important to examine it straight away. If you have received a faulty or defected product, contact us as soon as possible. The quickest way to get in touch with us is by a message to us at www.facebook.com/bubblisar, if that is not possible, send us an e-mail at info@bubblisar.com.

  9. Right to withdraw and purchase on approval

Retail customers have, according to the Distance and Doorstep Sales Act, the right to a 14-day cancellation period. This means that you, as a customer, have 14 days to cancel your purchase starting from the day you receive the product. Returned product must be unused, i.e. not tried on, and in it’s original package. If you want to cancel your purchase you must return the product and pay the postage costs.

You also have the right to exchange a product in 30 days from when you placed the order. This also applies to products that have been tried on.

 1. Refunds
  Refunds are handled through STRIPE. The amount is always returned to the account used for the purchase and as soon as possible after we have received and approved the returning product.

 2. Reservations

  We reserve the right to change the prices as a result of significant deviations in prices from our suppliers, typing errors or other errors that is beyond our control. You can read more about unexpected events under Force Majeure below.
 3. Protection of personal data

In connection to registration and ordering you authorise that we store and use your personal data within our operation and only in order to fulfil and provide the service that you can expect from us. According to GDPR (General Data Protection Regulation) you have the right to require all the information that we have stored about you and, if you consider it faulty or irrelevant, get it corrected or removed from our customer files. Contact us at Bubblisar for assistance. We also insure you that we will not sell or give away any personal data.

Person responsible for personal data: Tim Kvick. 

 1. Unclaimed package

When your package arrives at a place of delivery a notice I sent to you by e-mail or sms. You, the customer, is responsible that the mobile number, address and e-mail you have provided are correct. If you do not claim your package you will be charged a handling fee of 250kr.

 1. Force Majeure

  In the event of war, nature catastrophe, industrial action, decisions made by authority and comparable event beyond our control that could not be reasonably anticipated, and will affect entered agreements and commitments, that preclude us from carrying out our part of the agreements or commitments, shall provide the basis that we are exempted from our obligations to fulfil the agreement in question.

  Below are links to the Swedish consumer agency and ARN (The National Board for Consumer Disputes) where you read more details on the Consumer Sales Act and the Distance and Doorstep Sales Act etc.


http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/

 As a consumer you also have the possibility to turn to the EU to receive help with disputes when shopping online.

"European Commission official website

The Online Dispute Resolution website is an official website managed by the European Commission dedicated to helping consumers and traders resolve their disputes out-of-court.":

ec.europa.eu/odr